Italian Trulli

Hướng dẫn sử dụng ConfigTool Mobile Ver 3.0.1

Hướng dẫn sử dụng phần mềm cấu hình camera Dahua, Kbvision trên điện thoại Android.

1. Sử dụng ConfigTool Mobile thay đổi địa chỉ IP camera trên điện thoại

2. Sử dụng ConfigTool cài đặt tên miền miễn phí VNCCTV cho Camera

3. Sử dụng ConfigTool Mobile trên điện thoại khởi động lại Camera

4. Cài đặt hình ảnh Camera toàn tập với ConfigTool Mobile trên điện thoại

5. Cài đặt Mã hóa (Encode) – đổi tên camera trên điện thoại với ConfigTool Mobile

6. Đổi cổng kết nối (Port) Camera trên điện thoại sử dụng ConfigTool Mobile

7. Khôi phục cài đặt gốc Camera trên điện thoại với ConfigTool Mobile

8. Lập lịch tự khởi động cho camera trên điện thoại với ConfigTool Mobile

Contents (Nội dung)