Italian Trulli

Gán MAC đặt IP Tĩnh trên modem VNPT iGate GW240

Hướng dẫn Gán MAC để đặt IP tĩnh cho Camera, đầu ghi hình.

Thao tác như hướng dẫn sau. Sau khi thiết lập trên modem, cần reboot (khởi động lại) thiết bị để nhận IP mới.

Chúc bạn cài đặt thành công!!!