Cấu hình luồng RTSP trên EZVIZ

Làm cách nào để định cấu hình luồng RTSP?

Để cấu hình RTSP, hãy làm theo các bước bên dưới
(Sử dụng VLC để phát luồng RTSP)

  1. Khởi tạo và kết nối thiết bị với hệ thống mạng
  2. Mở ứng dụng VLC
  3. Chọn: “Open Network Stream…”
  4. Nhập thông tin kết nối liên kết RTSP theo định dạng:

rtsp://admin:<mật khẩu>@<địa chỉ IP>:554/H.264

Ví dụ: rtsp://admin:123abc456@192.168.1.68:554/H.264

Tải về tài liệu