Cấu hình WiFi Repeater trên IMOU N300

Hướng dẫn cấu hình WiFi Repeater trên IMOU N300.

Thao tác như hướng dẫn sau. Sau khi thiết lập trên Router, cần reboot (khởi động lại) thiết bị để hoạt động.

Chúc bạn cài đặt và cấu hình thành công!!!