Cấu hình cài đặt LAN trên Router IMOU N300

Hướng dẫn cấu hình lớp mạng LAN trên Router IMOU N300.

Thao tác như hướng dẫn sau. Sau khi thiết lập trên Router, cần reboot (khởi động lại) thiết bị để nhận IP mới.

Chúc bạn cài đặt và cấu hình thành công!!!